Varför ISO?

Vi vill kunna vara en del av ert kvalitetssäkringssystem.

Den som beställer en tjänst ställer automatiskt krav på dess kvalitet.

Triacom är certifierat enligt DIN EN ISO 17100:2016 (”Krav på översättningstjänster”) och vi har således möjlighet att inkludera vårt arbete i våra kunders certi­fierade processer och erbjuda standardi­serade tjänster.

Kvalitetsstandarden DIN EN ISO 17100:2016 (”ISO 17100”) är en inter­natio­nell kvalitets­standard för över­sättnings­branschen. Den anger krav av­seende processer, resurser och andra aspekter som fordras för tillhanda­hållande av över­sättnings­tjänster som håller god kvalitet och överens­stämmer med lämpliga speci­fikationer. Förutom de faktiska över­sättnings­tjänsterna betonar stan­darden pro­cesser som förbe­redelse och åter­koppling, säker­hets­aspekter och teknisk ut­rustning.

Standarden ställer särskilda krav på över­sättarnas och grans­karnas kompetens. Vi, liksom de kolle­gor vi samarbetar med, uppfyller stan­dardens krav: hög­skole­examen i över­sättning, hög­skole­examen i ett annat ämne plus två års yrkes­erfaren­het (heltid) som över­sättare eller fem års yrkes­erfaren­het (heltid) som över­sättare. Vi och de flesta av våra kolle­gor uppfyller sedan länge dessa krav och natur­ligt­vis fort­bildar vi oss konti­nuerligt.

Vilka vi är, vårt arbete och våra tidigare tjänster visar vår webb­plats bättre än en gransk­ning. Den visar att vi har den kompe­tens som krävs för de språk­kombi­nationer och de fack­områden vi erbjuder, och som vi under lång tid har erbjudit våra kunder. Der är bara att kolla runt hos oss!

Oftast förväntar sig våra kunder en ”enkel” över­sättning utan merv­ärdes­tjänster (”enkel” enligt standard­för­farandet, inte när det gäller en korrekt och adekvat text och dess lämplig­het för avsett ändamål), som de sedan kan arbeta vidare med i sina egna processer.

Många av våra kunder är dock certi­fierade enligt en kvalitets­standard och efter­frågar så­ledes de mer­värdes­tjänster som defi­nieras i ISO 17100, antingen sepa­rat eller som del av en standardi­serad helhets­tjänst:

  • Bearbetning av en över­sättning av två per­soner - en över­sättare och en granskare (”revisor”)– med samma höga kompe­tens (fyra ögon-principen)
  • Omfattande doku­menta­tion av alla arbets­steg (process­doku­mentation) för att veri­fiera en standardi­serad tjänst för egna kvalitets­processer eller gransk­ningar

Detta kräver förutom ytter­ligare resurser också mer tid och en bättre sam­ordning, vilket även innebär högre kost­nader. En bearbet­ning enligt ISO 17100 ska således begäras och överens­kommas redan i offertfasen.